Yeshua Wilcox
Pacific Raceway (Kent, Washington)
June 7, 2014

Yeshua Wilcox

A 0.007 reaction time in the semi's & a 0.001 reaction time in the final.

Back